رفع مسدودی حساب بانکی اتباع خارجی

طبق بخشنامه بانک مرکزی ، گشایش حساب و ادامه ارائه خدمات بانکی به تمامی مشتریان منوط به ارائه مدارک هویتی و اخذ شناسه شهاب می باشد.

در همین خصوص بانک مرکزی “مهلت یک ماهه ای” را جهت مراجعه اتباع خارجی به بانک های عامل جهت تکمیل مدارک هویتی خود به منظور جلوگیری از تکرار مسدودی حساب و موارد مشابه تعیین نموده است

لذا با توجه به فرصت محدود تعیین شده ، اتباع خارجی ساکن استان خوزستان جهت استفاده از خدمات بانکی لازم است ضمن مراجعه به بانکهای عامل و ارائه مدارک هویتی، شناسه شهاب حساب خود را جهت رفع مسدودی حساب بانکی دریافت نمایند.