ازدواج

ماده ۱۰۶۰قانون مدنی :

 

ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی هم که منع قانون ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است.

ازدواج

ازدواج مردان خارجی با زنان ایرانی امتیازی برای اقامت و اشتغال مرد خارجی در ایران محسوب نمی شود

هشدار

بانوان ایرانی که قصد ازدواج با مردان خارجی را دارند می بایست قبل از ازدواج به کارشناسان حقوقی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی مراجعه و در خصوص آثار حقوقی و اجتماعی اینگونه ازدواج ها مشاوره لازم را اخذ نمایند.

ماده ۱۷ قانون ازدواج

ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی هم که منع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت بوده و دولت باید در هر نقطه مرجعی را برای دادن اجازه معین نماید،هر خارجی که بدون اجازه مذکور در فوق با زن ایرانی ازدواج نماید به حبس تادیبی از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.

ماده ۶۴۵قانون مجازات اسلامی

 

عدم ثبت واقعه نکاح جرم و مستوجب مجازات است همچنین ازدواج با اتباع بیگانه غیرمجاز ممنوع می باشد.

هشدار در مورد ازدواج با اتباع خارجی

در صورت تشخیص دولت و عدم صدور پروانه اقامت و یا تمدید آن، مرد خارجی موظف به خروج از کشور بوده و در صورت عدم خروج، اخراج خواهد شد و اجازه ورود مجدد به وی داده نخواهد شد.

قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب ۲/۷/۸۵ مجلس شورای اسلامی

ماده واحده : فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد شده یا حداکثر تا یک سال پس از تصویب این قانون در ایران متولد می شوند، می توانند بعد از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام تقاضای تابعیت ایرانی نمایند. این افراد در صورت نداشتن سوء پیشینه کیفری یا امنیتی و اعلام رد تابعیت غیر ایرانی و رعابت شرایط و مقررات مربوط به تابعیت ایران پذیرفته می شوند.